PGNiG SPV4

Platforma Zakupowa PSG. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Regulamin 

§1

1. Definicje:

Administrator Platformy Zakupowej PSG - eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 51 lok U21 pełniący rolę pomocy technicznej współpracujący z użytkownikami Platformy Zakupowej PSG. Administrator służy swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz użytkowników w zakresie bezawaryjnego działania systemów. Administrator nie jest stroną umów, zobowiązań czy innych wzajemnych relacji zawieranych pomiędzy Uczestnikami.

PSG – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Organizator postępowań na Platformie Zakupowej PSG.

Hasło - poufny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wprowadzanych do Platformy Zakupowej PSG generowany w systemie, które Użytkownik może zmienić w dowolnym czasie użytkowania Platformy Zakupowej. Hasło umożliwia zalogowanie się do Platformy Zakupowej i korzystanie z jej funkcjonalności.

Platforma Zakupowa PSG - jest aplikacją przeznaczoną do zarządzania procesem zakupowym end-to-end, w szczególności do zarządzania wnioskami zakupowymi, obiegiem dokumentów, rozliczaniem zakupu, zarządzaniem umowami, kontrahentami oraz planowaniem zakupu.

Platforma Zakupowa PSG służy do organizacji postępowań przetargowych, zapytań ofertowych, aukcji i licytacji elektronicznych, w tym do udzielania zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Regulamin - niniejszy Regulamin obowiązujący każdego użytkownika Platformy Zakupowej PSG.


2. Użytkownik – zdefiniowany w systemie użytkownik posiadający unikalny login i hasło dostępowe do Platformy Zakupowej PSG.

3. Korzystanie z Platformy Zakupowej w innym celu wymaga zgody właściciela pod firmą eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej eB2B. Platforma jest dostępna pod adresem https://aukcje.psgaz.pl.

§2

1. Administrator i PSG nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu, z wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej eB2B i PSG lub ich pracowników. Odpowiedzialność eB2B i PSG ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty. Wyłącza się odpowiedzialność UZP za utracone korzyści.

§3

1. Platforma Zakupowa PSG współpracuje ze wszystkimi typowymi przeglądarkami, eB2B i PSG zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. eB2B nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z przeglądarek starszych wersji niż:
Firefox 17+, Chrome 17+, Internet Explorer 8+, Opera 10+, Safari 5+

2. eB2B i PSG wykorzystuje adresy IP użytkowników w celu weryfikacji zdarzeń aktywności użytkowników, rozpatrywania protestów w postępowaniach przetargowych, diagnozowania problemów związanych z pracą serwerów, analizą naruszeń bezpieczeństwa. Informacje te są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

§4

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy Zakupowej PSG, w szczególności do pobierania i wprowadzania danych, drukowania raportów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do eB2B lub PSG.

2. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody eB2B i PSG.

§5

1. eB2B i PSG nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji zamieszczonych w serwisie przez jego użytkowników, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych użytkowników systemu. Strony Platformy Zakupowej mogą zawierać odnośniki do innych stron „www”, które mogą być własnością oraz być prowadzone przez podmioty trzecie, nie powiązane z eB2B lub PSG. Użytkownicy korzystając z Platformy Zakupowej akceptują fakt, że eB2B i PSG nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji odstępnych na Platformie Zakupowej PSG.

§6

1. eB2B i PSG nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. eB2B i PSG może dezaktywować dowolnego użytkownika systemu, jeśli zachodzi przesłanka korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§7

1. eB2B i PSG zastrzega, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy serwisu, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

§8

1. eB2B i PSG zastrzega sobie prawo do modyfikacji w każdym czasie niniejszego serwisu. Korzystając z Platformy Zakupowej PSG użytkownik akceptuje w całości regulamin i jego modyfikacje.

2. Użytkownik w każdej chwili ma dostęp do regulaminu Platformy Zakupowej PSG.

§9

1. Wszelkie prawa do całości lub części Platformy eB2B, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma Zakupowa PSG oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

§10

1. Korzystanie z Platformy Zakupowej PSG oznacza jednocześnie, że użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie wprowadzonych danych osobowych. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące działania portalu, ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez eB2B czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres:: admin@eb2b.com.pl

§11

1. Użytkownik Platformy Zakupowej PSG wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.

§12

1. Użytkownik serwisu ma możliwość modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie. W specyficznych warunkach, korzystając z podpisu elektronicznego, edycja danych osobowych może być dokonana przez Administratora Platformy Zakupowej PSG na wniosek Użytkownika.

§13

1. Platforma Zakupowa PSG używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer eB2B na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

§14

1. eB2B i PSG zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z Platformy Zakupowej PSG po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje.