PGNiG SPV4

Platforma Zakupowa PSG. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Witamy w Platformie eB2B dla Polskiej Spółki Gazownictwa 


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 01.01.2017r. obowiązuje w PSG Zarządzenie 109/2017 Prezesa Zarządu z dnia 21 grudnia 2016r. dotyczące „Zasad projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowej sieci gazowej” zgodnie z, którymi:

- do zgrzewania należy używać zgrzewarek automatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji całego procesu, przy czym do 31 grudnia 2018r. za zgodą Zastępcy Dyrektora Zakładu ds. Technicznych dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady,

- osoby wykonujące roboty związane z montażem gazociągów, przyłączy polietylenowych muszą posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niż 2 lata), zgodnie z normą PN EN 13067 przy czym w okresie do 31.12.2017r. dopuszcza się zaświadczenia kwalifikacyjne niespełniające tego wymogu, wydane przez uznany ośrodek egzaminacyjny,

- szczegółowe wymagania PSG, będą zamieszczane w Opisie Przedmiotu zamówienia, załączonym do SIWZ, przy kolejnych zamówieniach.