PGNiG SPV4

Platforma Zakupowa PSG. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Witamy w Platformie eB2B dla Polskiej Spółki Gazownictwa 


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie organizuje 12 grudnia 2017 roku konferencję na temat "Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.", skierowaną do Wykonawców.
Celem spotkań będzie przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2017r. w godzinach: 10.00 -15.00 w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jawisinie (k. Warszawy). W przypadku dużego zainteresowania wyznaczony zostanie dodatkowy termin spotkania.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczony został w załączeniu.
Przed konferencją prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na podany adres e-mail do 04.12.2017r. Informacje zawarte w ankiecie będą pomocne przy wyborze tematów omawianych podczas konferencji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2017 r. do godz. 15.00 poprzez odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy danuta.kowalska@psgaz.pl.

Organizator:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

  1. 1. Formularz zgłoszeniowy
  2. 2. Program Konferencji
  3. 3. Ankieta dla Wykonawców


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 01.01.2017r. obowiązuje w PSG Zarządzenie 109/2017 Prezesa Zarządu z dnia 21 grudnia 2016r. dotyczące „Zasad projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowej sieci gazowej” zgodnie z, którymi:

- do zgrzewania należy używać zgrzewarek automatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji całego procesu, przy czym do 31 grudnia 2018r. za zgodą Zastępcy Dyrektora Zakładu ds. Technicznych dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady,

- osoby wykonujące roboty związane z montażem gazociągów, przyłączy polietylenowych muszą posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niż 2 lata), zgodnie z normą PN EN 13067 przy czym w okresie do 31.12.2017r. dopuszcza się zaświadczenia kwalifikacyjne niespełniające tego wymogu, wydane przez uznany ośrodek egzaminacyjny,

- szczegółowe wymagania PSG, będą zamieszczane w Opisie Przedmiotu zamówienia, załączonym do SIWZ, przy kolejnych zamówieniach.